ku1818 游戏平台

本游戏适合18岁以上人士进入

征收扫荡

发布时间: 2016-10-20   来源:ku1818小编

征收

玩家每小时都可以通过征收占领的城池,获得大量铜钱。

城市人口越多,城池守城武将品质越高,城市的铜钱产量越高。

-----------------------------------------------------------------------------

 

扫荡

玩家扫荡城池的次数每天重置。

扫荡可获得训练书、各种材料和稀有道具。 

【推荐】网页游戏
剑客天下:运营部